session (1)
"Avadhāna Saṅgama: 1 Cultivating Cognitive Mastery." Plenary || Topic: Avadhanakala Prashikshanam (Sanskrit)