Prof. Pankaj Kumar Vyas
Professor &
Head of the Department

Dept. of Vyakarana
Tel : 0877-2287649 (O) Ext. 218
Mobile : +919896901818
E-mail : pkvyas@nsktu.org 
E-mail: hod_vyakarana@nsktu.org

Dr. N.R. Ranganatha Tatacharya
Assistant Professor,
Dept. of Vyakarana
Tel : 0877-2287649 (O) Ext. 255
Mobile : 9030142084
E-mail : nprrtatacharya@nsktu.org

Dr. Yashaswee
Assistant Professor
Dept. of Vyakarana
Tel : 0877-2287649 (O) Ext.
Mobile : 9441451900
E-mail :yashaswee4@nsktu.org

Dr. Santosh Maji
Assistant Professor,
Dept. of Vyakarana
Tel : 0877-2287649 (O) Ext.
Mobile : 9491670401
E-mail :santoshhemalata@nsktu.org

Shri Gopesh Kumar Sharma
Assistant Professor 
Dept. of Vyakarana
Tel : 0877-2287649 (O) Ext.
Mobile : 9454943472
E-mail : 
kumar.gopesh560@nsktu.org  

Dr. Udayana Hegde
Assistant Professor,
Dept. of Vyakarana
Tel : 0877-2287649 (O) Ext.
Mobile : 94810 26366
E-mail : udayanahegde@gmail.com
udayanahegde@nsktu.org