Various sessions of Akhila Bharathiya Basha Kavi Sammelanam program jointly organised by National Sanskrit University, Tirupati and
Telugu kala Vedika, Sahitya Samskrithika Seva Samstha, Tirupati